รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3819105
ชื่อโครงการ : เขียนบทความเรื่อง"เมืองไทยในความใฝ่ฝันของนักคิดอาวุโส" :ศ.ดร. ระวี ภาวิไล
  -
หัวหน้าโครงการ : ชัชวาล ปุญปัน
ทีมวิจัย :
ชัชวาล ปุญปัน
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ธ.ค. 2538
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,161 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 43 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400