รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3819205
ชื่อโครงการ : เขียนบทความในโครงการ "นวกรรมเชิงกระบวนทัศน์ด้านไทยศึกษา"ในหัวข้อเรื่อง "ไทยศึกษายุคใหม่ : วิพากษ์ลัทธิประจักษ์นิยมไร้เดียงสา"
  -
หัวหน้าโครงการ : ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
ทีมวิจัย :
ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 20 ธ.ค. 2538
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,265 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 127 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400