รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3820008
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการผลิตพืชอาหารสัตว์ อาหารข้น และอาหารผสมสำหรับโคนม
  -
หัวหน้าโครงการ : นันทกร บุญเกิด : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
นันทกร บุญเกิด
หัวหน้าโครงการ
ไพศาล เหล่าสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัศจรรย์ สุขธำรง
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฉายแสง ไผ่แก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
ออมทรัพย์ นพอมรบดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิมพาพร พลเสน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภชัย อุดชาชน
นักวิจัยร่วมโครงการ
เทอด เจริญวัฒนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิทวัส ยมจินดา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิทธวัช โมฬี
นักวิจัยร่วมโครงการ
กนก ผลารักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิศิษฐิพร สุขสมบัติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2538
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการได้ใช้วิธีการจัดการพืชอาหารสัตว์ อาหารข้น และอาหารผสม ที่เหมาะสม เพื่อให้มีอาหารพอเพียงสำหรับโคนมในช่วงฤดูแล้ง

วัตถุประสงค์เฉพาะ

1. เพื่อให้ได้พันธุ์พืชอาหารสัตว์ประเภทหญ้า และถั่ว พร้อมทั้งกรรมวิธีการผล
สถิติการเปิดชม : 633 ครั้ง
ชุดโครงการ : โคนม กลุ่มอาหารและโภชนศาสตร์สัตว์ (โคนม) (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 59 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400