รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3820022
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ระยะที่ 2
  -
หัวหน้าโครงการ : ปราโมทย์ ธรรมรัตน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ปราโมทย์ ธรรมรัตน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2538
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ได้กระบวนการผลิต ได้ระบบการผลิตทดลอง ได้ผลิตภัณฑ์ และได้ผลการทดลองทำตลาดของผลิตภัณฑ์ใยอาหารพลังงานต่ำ (Dietary fiber)

2. เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสุขภาพชนิดอื่นๆ จากมะพร้าว โดยเน้นคุณสมบัติ 2 ประการคือมีพลังงานต่ำ (Low calorie) และมีเส้นใ
สถิติการเปิดชม : 2,704 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 918 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400