รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3910001
ชื่อโครงการ : การศึกษาการจัดระบบบริหารราชการไทยในต่างประเทศ
  -
หัวหน้าโครงการ : ติน ปรัชญพฤทธิ์
ทีมวิจัย :
ติน ปรัชญพฤทธิ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2539
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ทราบถึงภารกิจที่สำคัญของรัฐว่า ภารกิจใดควรจะไปปฏิบัติหน้าที่และจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำ ณ ต่างประเทศ และภารกิจใดไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติหน้าที่ หรือเจ้าหน้าที่ไปประจำ ณ ต่างประเทศ

2. เพื่อกำหนดแนวทางสำหรับรูปแบบโครงสร้าง ระบบงานของหน่วยราชการ ตลอดจนคุณลักษณะและพฤติกรรมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานในต่างประเทศ

3. เพื่อจัดระบบการบริหารงานและการบริหารงานบุคคล ตลอดจนสังกัดของข้าราชการที่ไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ อันจะยังประโยชน์แก่ผลประโยชน์ส่วนรวมของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของแต่ละหน่วยงานหรือกลุ่มบุคคล

4. เพื่อเปรียบเทียบการจัดระบบการบริหารราชการไทยในต่างประเทศที่กำลังดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน (Conventional wisdom) โดยการปรับปรุงกลไกที่มีอยู่เดิม กับการจัดระบบการบริหารราชการไทยในต่างประเทศที่มีพื้นฐานอยู่บนแนวความคิดการรื้อหรือยกเครื่องระบบดังกล่าว (reengineering wisdom) เสียใหม่

5. เพื่อเสนอแนะวิธีการในข้อ (4) ให้เป็นรูปร่างที่สามารถมองเห็นได้และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ไม่ว่ารัฐบาลจะเลือกดำเนินการตาม Conventional wisdom และ/หรือ reengineering wisdom

6. เพื่อเสนอแนะแนวนโยบายต่างประเทศระยะยาวในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดตั้งหน่วยงาน รูปแบบ โครงสร้าง ระบบงาน และการบริหารงานบุคคล

สถิติการเปิดชม : 1,686 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 298 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400