รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG3920008
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการเพาะเลี้ยงหอยเป๋าฮื้อพันธุ์พื้นเมือง ส่วนที่ 1
  -
หัวหน้าโครงการ : เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (13 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :

หัวหน้าโครงการ
มาลียา เครือตราชู
นักวิจัยร่วมโครงการ
เยาวลักษณ์ จิตรามวงศ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธานินทร สิงหะไกรวรรณ
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2539
วัตถุประสงค์ : 1. ให้ได้รูปแบบวิธีการผลิตอาหารของหอยเป๋าฮื้อ ทั้งที่เป็นอาหารธรรมชาติ และอาหารสำเร็จ ในคุณภาพและปริมาณทีเพียงพอสำหรับการเพาะเลี้ยงเชิงพาณิชย์

2. ให้ทราบผลของอาหารชนิดต่าง ๆ ที่มีต่อการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของหอยเป๋าฮื้อ (H. asinina)

3. ให้ทราบปัจ
สถิติการเปิดชม : 1,676 ครั้ง
ชุดโครงการ : อุตสาหกรรมสัตว์น้ำ (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400