รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4010013
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเรื่อง"คัดเลือกและแนะนำหนังสือดีที่คนไทยควรอ่าน"
  -
หัวหน้าโครงการ : วิทยากร เชียงกูล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิทยากร เชียงกูล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ย. 2539
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อผลิตและประชาสัมพันธ์ "บรรณานุกรมและสารานุกรมแนะนำหนังสือดี" ที่จะกระตุ้นให้คนไทยมองเห็นว่า มีหนังสือดีที่น่าจะอ่านและรักการอ่านหนังสือ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาความรู้ สติปัญญา และยกระดับรสนิยมและจิตใจ

2. เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้วยตนเอง การอ่านอย่างวิเคราะห์ และการคิดอย่างสร้างสรรค์

3. เพื่อให้เกิดแหล่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ "ไทยศึกษา" ทั้งในแง่ประวัติศาสตร์ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์-เทคโนโลยี ของสังคมไทย และสิ่งที่คนไทยคิดและเขียนไว้

สถิติการเปิดชม : 2,886 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 892 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400