รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4010017
ชื่อโครงการ : ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ในแขวงเซกองส.ป.ป.ลาว เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานในการวางแผนพัฒนาแขวงเซกอง
  -
หัวหน้าโครงการ : ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธีระพันธ์ เหลืองทองคำ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2540
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,914 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 525 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400