รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4030010
ชื่อโครงการ : โครงการ"อิทธิพลของธรณีสัณฐานวิทยาต่อปัญหาน้ำท่วมและการ
  GeoMorphological Aspects Affecting the Occurrence of Floods and Influencing the Drainage in the Lower Central Plain, Thailand
หัวหน้าโครงการ : ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธนวัฒน์ จารุพงษ์สกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 10 มี.ค. 2540
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,028 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 465 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400