รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4040007
ชื่อโครงการ : การสำรวจและประเมินสถานภาพของการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับชุมชนและการจัดการทรัพยากร
  State of The Art Review on Community and Natural Resource Management
หัวหน้าโครงการ : อานันท์ กาญจนพันธุ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อานันท์ กาญจนพันธุ์
หัวหน้าโครงการ
เบญจพรรณ เอกะสิงห์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ยศ สันตสมบัติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุชาติ พวงสำลี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประเทือง นริทรางกูล ณ อยุธยา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชูศักดิ์ วิทยาภัค
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรชาติ จันทวัชรากร
นักวิจัยร่วมโครงการ
นฤมล หิญชีระนันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิยุทธิ์ จำรัสพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประสิทธิ์ คุณุรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฉันทนา บรรพศิริโชติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
โอภาส ปัญญา
นักวิจัยร่วมโครงการ
สัณฐิตา กาญจนพันธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ไพสิฐ พาณิชย์กุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
กอบกุล รายะนาคร
นักวิจัยร่วมโครงการ
จามะรี เชียงทอง
นักวิจัยร่วมโครงการ
วัฒนา สุกัณศีล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 เม.ย. 2540
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,192 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุมชนกับการจัดการทรัพยากร (1 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 230 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400