รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4120035
ชื่อโครงการ : การผลิตแบบผสมผสานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ยางพารา
  -
หัวหน้าโครงการ : ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล
ทีมวิจัย :
ปัญญรักษ์ งามศรีตระกูล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2541
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,535 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา (30 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 361 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400