รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4140001
ชื่อโครงการ : โครงการ "สถานการณ์ประมงขนาดเล็กและรูปแบบการจัดการทรัพยากรประมงโดยชุมชน"
  Small-Scale Fishery of Thailand and Community-Based Fishery Management
หัวหน้าโครงการ : กังวาลย์ จันทรโชติ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กังวาลย์ จันทรโชติ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 13 ต.ค. 2540
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 2,318 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุมชนประมง (3 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 394 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400