รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4140002
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยและปฏิบัติการ เรื่อง "วิวัฒนาการของชุมชนแออัดและองค์กรชุมชนแออัดในเมือง
  Slum Development and Reconstruction Program
หัวหน้าโครงการ : อคิน รพีพัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อคิน รพีพัฒน์
หัวหน้าโครงการ
มณีรัตน์ มิตรปราสาท
ผู้ประสานงาน
พิชยา แสงคง
นักวิจัยร่วมโครงการ
นาลินี ศรีกสิกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัชรินทร์ ลาภานันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อรรถจักร์ สัตยานุรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นลินี ตันธุวนิชย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมสุข บุญญะบัญชา
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 6 พ.ย. 2540
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 3,615 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุมชนแออัด (2 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 426 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400