รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4250006
ชื่อโครงการ : ลักษณะเฉพาะของเพชรจากภาคใต้ของไทย และความเป็นไปได้ของแหล่งกำเนิด (Charcteristics and possible origin of diamonds fromsouthern Thailand)
  -
หัวหน้าโครงการ : พรสวาท วัฒนกูล
ทีมวิจัย :
พรสวาท วัฒนกูล
หัวหน้าโครงการ
สมฤดี สักการเวช
ผู้ช่วยนักวิจัย
มาริสา อรัญชัยยะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมชาย นาคะผดุงรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
โพยม อรัณยกานนท์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2541
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 1,440 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมอัญมณีเครื่องประดับและสินค้าตกแต่ง (33 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 95 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400