รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4250017
ชื่อโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา จังหวัดราชบุรี
  -
หัวหน้าโครงการ : พิมพวัลคุ์ วัฒโนภาส
ทีมวิจัย :
พิมพวัลคุ์ วัฒโนภาส
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2542
วัตถุประสงค์ :
สถิติการเปิดชม : 3,205 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั่วไป (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,069 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400