รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4310009
ชื่อโครงการ : โครงการประสานงานชุดโครงการทักษะการทำงาน ระยะที่ 1
  Projects on Upgrading Labour Working Skills
หัวหน้าโครงการ : เกื้อ วงศ์บุญสิน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เกื้อ วงศ์บุญสิน
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อกำหนดทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

2. เพื่อกำหนดระบบ (โครงสร้างและส่วนประกอบ) ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา / การเพิ่มทักษะการทำงาน

3. เพื่อกำหนดกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา / การเพิ่มทักษะการทำงาน

สถิติการเปิดชม : 2,255 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทักษะการทำงาน (17 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 85 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400