รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4310010
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเรื่องพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทย : ปัจจัยคัดสรรด้านครอบครัว และการอบรมเลี้ยงดูเด็ก
  -
หัวหน้าโครงการ : ลัดดา เหมาะสุวรรณ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ลัดดา เหมาะสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ทั่วไป

เพื่อศึกษาพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กไทยและศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะการอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัวไทย ปัจจัยด้านครอบครัว กับ พัฒนาการแบบองค์รวม

วัตถุประสงค์เฉพาะ

1. เพื่อพัฒนาชุดเครื่องมือวัดพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็กวัย 1-18 ปี

2. เพื่อศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการของเด็กวัย 1-18 ปี ในด้านร่างกาย-อารมณ์จิตใจ สติปัญญา-สังคมและจริยธรรม

3. เพื่อศึกษาลักษณะของครอบครัวไทยและการอบรมเลี้ยงดูเด็กของครอบครัว

4. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัว ลักษณะการอบรมเลี้ยงดู กับพัฒนาการแบบองค์รวมของเด็ก

สถิติการเปิดชม : 8,203 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 4,144 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400