รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4340032
ชื่อโครงการ : โครงการ การเมืองท้องถิ่นบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลา พ.ศ. 2439-2534
  THE LOCAL POLITICS OF THE SONGKHLA LAKE BASIN 1896-1991
หัวหน้าโครงการ : สารูป ฤทธิ์ชู
ทีมวิจัย :
สารูป ฤทธิ์ชู
หัวหน้าโครงการ
แถมสุข นุ่มนนท์
ที่ปรึกษา
สุธิวงศ์ พงศ์ไพบูลย์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2543
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาถึงวิวัฒนาการทางการเมืองท้องถิ่นบริเวณลุ่มทะเลสาบสงขลาในช่วงสมัยใหม่ ตั้งแต่รัฐไทยจัดตั้งมณฑลนครศรีธรรมราชขึ้นใน พ.ศ. 2439 จนถึง พ.ศ. 2534 เมื่อผู้แทนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทย ภาคใต้ ประกาศยุติการต่อสู้ด้วยอาวุธอย่างเป็นทางการที่จังหวัดพั
สถิติการเปิดชม : 2,354 ครั้ง
ชุดโครงการ : วัฒนธรรม/ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น (33 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 179 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400