รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4420031
ชื่อโครงการ : ชุดโครงการ "การใช้ประโยชน์สมุนไพรในกระบวนการผลิตสัตว์ (2)"
  -
หัวหน้าโครงการ : จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ
ผู้ประสานงาน
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2544
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อตรวจสอบหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับศักยภาพและวิธีการใช้สมุนไพรในกระบวนการผลิตสัตว์

2. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ด้านการใช้ประโยชน์สมุนไพรในการผลิตสัตว์ระดับต่างๆ

3. เพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีพื้นฐานด้านระเบียบวิธีวิจัย และสร้างเครือข่ายการวิ
สถิติการเปิดชม : 5,293 ครั้ง
ชุดโครงการ : เครือข่ายวิจัยและพัฒนา "การผลิตสัตว์" (11 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 28,554 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400