รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4430003
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาองค์ความรู้และศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย ระยะที่ 2
  Biodiversity Research and Training Program (BRT) Phase 2
หัวหน้าโครงการ : วิสุทธิ์ ใบไม้ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิสุทธิ์ ใบไม้
หัวหน้าโครงการ
รังสิมา ตัณฑเลขา
ผู้ช่วยนักวิจัย
วรเรณ บรอคเคลแมน
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมโภชน์ ศรีโกสามาตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 8 ก.พ. 2544
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์

1.1 สนับสนุนการวิจัยพื้นฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในแนวกว้างและในแนวลึกเพื่อให้ได้

องค์ความรู้พื้นฐานที่นำไปสู่การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพ

และอย่างยั่งยืน

1.2 สนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒ
สถิติการเปิดชม : 1,172 ครั้ง
ชุดโครงการ : BRT (1 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 56 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400