รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4430013
ชื่อโครงการ : การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของยา cefotaxime, doxycycline และ penicillin G ในการรักษาผู้ป่วยโรคเลปโตสไปโรซิสที่มีอาการรุนแรง
  A comparative study of the efficacy of Cefotaxime and Doxycycline and Penicillin G Sodium in the treatment of severe leptospirosis
หัวหน้าโครงการ : ยุพิน ศุพุทธมงคล
ทีมวิจัย :
ยุพิน ศุพุทธมงคล
หัวหน้าโครงการ
รุ่งเรือง ลิ้มไพบูลย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิโคลัส เจ ไวท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุรภี เทียมกริม
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิตติ โล่ห์สุวรรณรักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
กรรณิการ์ นิวัตยะกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชวนพิศ สุทธินนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิรงรองค์ เจียรกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วรรณพร วุฒิเอกอนันต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2544
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ของโครงการ

วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลและความปลอดภัยของยา cefotaxime และ doxycycline ในการรักษาผู้ป่วยด้วยโรคเลปโตสไปโรซิสที่มีอาการรุนแรงเปรียบเทียบกับยา penicillin G sodium ซึ่งเป็นยามาตรฐานที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคนี้ในปั
สถิติการเปิดชม : 2,853 ครั้ง
ชุดโครงการ : Leptospilosis (1 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 144 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400