รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4450005
ชื่อโครงการ : สู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจด้วยกระบวนการ Benchmarking
  -
หัวหน้าโครงการ : พานิช เหล่าศิริรัตน์
ทีมวิจัย :
พานิช เหล่าศิริรัตน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2544
วัตถุประสงค์ : ให้ความรู้วิธีการทำ Benchmarking แก่ผู้ประกอบการ ทำระบบฐานข้อมูล Best Pratices ทาง Internet
สถิติการเปิดชม : 1,924 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั่วไป (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 495 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400