รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4450050
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์การอัดรีดอลูมิเนียมด้วยวิธีทางไฟไนต์เอลิเมนต์
  -
หัวหน้าโครงการ : สุเทพ บุตรดี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุเทพ บุตรดี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2544
วัตถุประสงค์ : 1. นำโปรแกรมทางไฟไนต์เอลิเมนต์ช่วยวิเคราะห์ การออกแบบแม่พิมพ์และการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์การรีดให้เหมาะสม และจำลองการไหลของอลูมิเนียม

2. เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์จากโปรแกรมทางไฟไนต์เอลิเมนต์ กับการทดลองรีดจริง
สถิติการเปิดชม : 1,753 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั่วไป (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 201 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400