รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4450052
ชื่อโครงการ : การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวดำโดยการประมวลผลด้วยภาพ
  -
หัวหน้าโครงการ : วัชรชัย ภุมรินทร์
ทีมวิจัย :
วัชรชัย ภุมรินทร์
หัวหน้าโครงการ
สมโชติ รัตนผุสดีกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2544
วัตถุประสงค์ : 1) ออกแบบ และสร้างต้นแบบเครื่องคัดแยกเมล็ดข้าวดำ ที่มีความสามารถในการคัดแยกในระดับอุตสาหกรรม ที่มีประสิทธิภาพการคัดแยกเป้าหมายไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐ ด้วยอัตราความเร็วการคัดแยกระหว่าง ๒ - ๔ ตันต่อชั่วโมง

๒) เครื่องต้นแบบ สามารถที่จะได้รับการพัฒนา เพื่อผลิตจำ
สถิติการเปิดชม : 2,008 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั่วไป (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 300 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400