รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4450059
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญสำหรับการออกแบบแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม
  Development of an Expert System for Aluminum Extrusion Die Design
หัวหน้าโครงการ : สุเทพ บุตรดี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สุเทพ บุตรดี
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2544
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบแม่พิมพ์ โดยเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์รีดอลูมิเนียม จากแหล่งข้อมูลที่เป็นระบบเอกสารและไม่เป็นระบบเอกสาร เพื่อใช้เป็นฐานความรู้ (Knowledge base) ในการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ

2. สร้างฟีเจอร
สถิติการเปิดชม : 1,886 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั่วไป (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 266 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400