รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4510001
ชื่อโครงการ : โครงการแนวทางการปฏิรูประบบโทรคมนาคม
  Reforming the Thai Telecommunication Regulatory System
หัวหน้าโครงการ : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (12 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2544
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการกำหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ ของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

2) เพื่อสร้างกลไกตรวจสอบจากภาคประชาสังคม
สถิติการเปิดชม : 2,413 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 540 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400