รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4510020
ชื่อโครงการ : "การปฏิรูปสื่อ" (Reforming the Media Systems)
  -
หัวหน้าโครงการ : สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (12 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฉลองภพ สุสังกร์กาญจน์
หัวหน้าโครงการ
สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 17 ก.ย. 2545
วัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับภาคต่างๆ ในสังคม เพื่อรองรับการปฏิรูปสื่อทั้งในระดับโครงสร้างและระดับสถาบัน โดยมุ่งเน้นการสังเคราะห์ ไม่เน้นการวิเคราะห์เชิงปรัชญาหรือเชิงวิพากษ์ที่ไม่มีผลกระทบทางนโยบาย การออกแบบระบบที่ชัดเจน การวิเคราะห์ที่จะมีขึ้นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการสังเคราะห์เท่านั้น
สถิติการเปิดชม : 3,057 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 1,455 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400