รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4530007
ชื่อโครงการ : แนวทางในการพัฒนาการใช้จักรยานในกรุงเทพมหานคร
  Guideline for Improvement the Usage of Bicycle in Bangkok
หัวหน้าโครงการ : วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิโรจน์ ศรีสุรภานนท์
หัวหน้าโครงการ
ไมเคิล ปริพล ตั้งตรงจิตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
กฤษณ์ เกียรติพนชาติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
คุณพัทธ อาจองค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปิยเดช ลิมป์สุทธิรัชต์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประพาส เหลืองศิรินภา
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ธ.ค. 2544
วัตถุประสงค์ : 1. ทบทวนงานวิจัยและโครงการที่เกี่ยวข้องกับการใช้รถจักรยาน

2. ศึกษาลักษณะรูปแบบและปริมาณความต้องการการเดินทางโดยรถจักรยานในพื้นที่ย่อย

3. ประเมินโครงข่ายทางจักรยานในพื้นที่ย่อย

4. ออกแบบโครงข่ายทางจักรยานในพื้นที่ย่อยเพื่อใช้เป็นต้นแบบ

5. นำเสนอแนวทางในการพัฒนาการใช้จักรยาน

สถิติการเปิดชม : 2,724 ครั้ง
ชุดโครงการ : คุณภาพอากาศ (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 582 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400