รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4530024
ชื่อโครงการ : โครงการลดภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวในประเทศไทย(ระยะที่1)
  Seismic Hazard Assessment and Mitigation of Seismic Risk in Thailand (Phase 1)
หัวหน้าโครงการ : เป็นหนึ่ง วานิชชัย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (7 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เป็นหนึ่ง วานิชชัย
หัวหน้าโครงการ
นคร ภู่วโรดม
นักวิจัยร่วมโครงการ
นพดล เพียรเวช
นักวิจัยร่วมโครงการ
อมร พิมานมาศ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อาณัติ เรืองรัศมี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วิโรจน์ บุญญภิญโญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อเนก ศิริพานิชกร
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2545
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาถึงความเสี่ยงในการเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในบริเวณจังหวัดลำปาง, แพร่, สุโขทัย และกาญจนบุรี

2. สร้างฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดทำแผนที่ความเสี่ย
สถิติการเปิดชม : 3,326 ครั้ง
ชุดโครงการ : พิบัติภัย (3 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,551 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400