รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4530025
ชื่อโครงการ : การพัฒนาแผนหลักการจัดการภัยธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับน้ำ : น้ำท่วม น้ำแล้ง และแผ่นดินถล่ม
  Development of Master Plan for Management of Water-related Natural Disasters: Floods, Droughts and Landslides
หัวหน้าโครงการ : ธวัชชัย ติงสัญชลี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ธวัชชัย ติงสัญชลี
หัวหน้าโครงการ
นพดล เพียรเวช
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2545
วัตถุประสงค์ :

วัตถุประสงค์

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อประสานงานควบคุมดูแลให้คำปรึกษาในการดำเนินการศึกษาของโครงการวิจัยย่อยของหน่วยงาน ทั้ง 3 หน่วยงานซึ่งได้แก่

ศูนย์วิจัยภัยธรรมชาติ สำนักวิจัย มหาวิทยาลัยรังสิต

(หัวข้อการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแผนหลักก
สถิติการเปิดชม : 8,491 ครั้ง
ชุดโครงการ : การจัดการทรัพยากรน้ำ (18 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 6,319 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400