รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4540029
ชื่อโครงการ : โครงการการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อสืบสานอาชีพในชุมชนสำหรับนักเรียนประถมศึกษา กรณีชุมชนวัดมะค่า สภาวัฒนธรรม ต.หัวสำโรง อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
  -
หัวหน้าโครงการ : ศิริเพ็ญ มากบุญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศิริเพ็ญ มากบุญ
หัวหน้าโครงการ
กาสัก เต๊ะขันหมาก
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทัศนา แก้วพลอย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2545
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อสืบสานอาชีพในชุมชนสำหรับนักเรียนประถมศึกษา

2. เพื่อศึกษาปัจจัยเงื่อนไขในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อสืบสานอาชีพในชุมชนสำหรับนักเรียนประถมศึกษา
สถิติการเปิดชม : 3,521 ครั้ง
ชุดโครงการ : การศึกษากับชุมชน (36 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1,910 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400