รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4550020
ชื่อโครงการ : ชุดโปรแกรมวิเคราะห์และทำนายสภาพของกระบอกสูบนิวแมติก
  Analysis and prediction program of pneumatic actuator condition
หัวหน้าโครงการ : ประสงค์ อิงสุวรรณ
ทีมวิจัย :
ประสงค์ อิงสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ต.ค. 2544
วัตถุประสงค์ : 1. สร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้จำลองพฤติกรรมของกระบอกสูบนิวแมติกได้ใกล้เคียงกับพฤติกรรมจริงมากที่สุด

2. สร้างต้นแบบอุปกรณ์ประกอบด้วย Linear encoder และ Force transducer รวมทั้งชุดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการตรวจสอบสภาพของกระบอกสูบนิวแมติกที่ใช้งานได้
สถิติการเปิดชม : 1,560 ครั้ง
ชุดโครงการ : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตทั่วไป (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 122 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400