รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4550038
ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกทางทหารและตำรวจ
  -
หัวหน้าโครงการ : อภิชาติ ทิมสุวรรณ
ทีมวิจัย :
อภิชาติ ทิมสุวรรณ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2545
วัตถุประสงค์ : เพื่อวิจัยพัฒนา ทดสอบอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกทางทหารและตำรวจชนิดต่างๆ ที่ได้มาตรฐานสำหรับการฝึกความพร้อมรบของกำลังพลได้เต็มรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจัดทำคู่มือการใช้งาน
สถิติการเปิดชม : 1,659 ครั้ง
ชุดโครงการ : อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (3 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 242 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400