รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4630011
ชื่อโครงการ : การเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ"
  Learning Module on Earth Science and Aerospace
หัวหน้าโครงการ : ฐากูร เกิดแก้ว : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (8 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฐากูร เกิดแก้ว
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อสร้างต้นแบบชุดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่นักเรียนมีส่วนร่วม

2 ส่งเสริมและเผยแพร่ต้นแบบชุดกระบวนการเรียนรู้ฯดังกล่าวให้มีการนำไปใช้ในโรงเรียนทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว

3 ติดตามประเมินผล ปรับปรุงและพัฒนาต้นแบบชุดกระบวนการเรียนรู้ ฯ ให้เหมาะสม
สถิติการเปิดชม : 2,404 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 180 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400