รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4630028
ชื่อโครงการ : การสังเคราะห์องค์ความรู้ด้านการประกอบอาชีพของคนพิการ
  -
หัวหน้าโครงการ : พิมพา ขจรธรรม
ทีมวิจัย :
พิมพา ขจรธรรม
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้และสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนพิการที่มีอยู่ในประเทศไทย

2. เพื่อเสนอแนะทิศทางสำหรับการทำวิจัยเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคนพิการในอนาคต

สถิติการเปิดชม : 3,547 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 604 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400