รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4630031
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารเสพติด ระยะที่ 2
  The Project on Developmwnt of Data Base System Network on Drug and Substance Phase 2
หัวหน้าโครงการ : อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
ทีมวิจัย :
อาภา ศิริวงศ์ ณ อยุธยา
หัวหน้าโครงการ
ลี่เฟิร์น ดีเป็นธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
จารุวัฒน์ บุษราคัมรุหะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ละเอียด ธีระรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ระเบียบ โตแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิภา นีสกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฐกานต์ ไวยเนตร
นักวิจัยร่วมโครงการ
เฉวตสรร นามวาท
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภารดี วงสาโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุมาลี ศรีปานเงิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนุกูล รักษ์ธรรมเสมอ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีรศักดิ์ พูนคล้าย
นักวิจัยร่วมโครงการ
นฤมล ช่วงรังษี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ดารณี เกิดพิพัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อาวุธ อุทัยรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุมาลี มีชุเสพย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อนันต์ สุรพัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ภิญโญ บูชาเกียรติ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฉัตรชัย อุริบุญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมชาย พรเลิศรังสรรค์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชาญ วชิรเดช
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุษณีย์ พึ่งปาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ปาริชาต ชิตนุกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
พรประภา แกล้วกล้า
นักวิจัยร่วมโครงการ
รัตนา จาระเบญจ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : พัฒนาข้อมูลจากทะเบียนของหน่วยราชการ ให้ใช้ประโยชน์ได้สำหรับในหน่วยงานของตนเอง และสำหรับหน่วยงานอื่น และใช้ประโยชน์ในการรายงานภาพรวมสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศ
สถิติการเปิดชม : 2,245 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 236 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400