รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4630034
ชื่อโครงการ : ชุดโครงการวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น (Project Local Science-PLS) ระยะที่ 3
  -
หัวหน้าโครงการ : สรยุทธ รัตนพจนารถ
ทีมวิจัย :
สรยุทธ รัตนพจนารถ
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : 2.1 เพื่อพัฒนากิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น โดยผ่านการดำเนินงานในพื้นที่และกิจกรรมทางวิชาการ

2.2 เพื่อวิเคราะห์ สังเคราะห์ แนวคิดและแนวทางการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ท้องถิ่น

2.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมส่งเ
สถิติการเปิดชม : 1,806 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 82 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400