รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4630045
ชื่อโครงการ : การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้คณิต-ฟิสิกส์ จากอุบัติเหตุจราจร
  -
หัวหน้าโครงการ : พิชัย ธานีรณานนท์
ทีมวิจัย :
พิชัย ธานีรณานนท์
หัวหน้าโครงการ
สุวัฒน์ ไทยนะ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เลียง คูบุรัตน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : เพื่อปลูกฝังเยาวชนให้ตระหนักถึงอันตรายจากการใช้รถใช้ถนนอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ - ฟิสิกส์
สถิติการเปิดชม : 3,221 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 252 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400