รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4640011
ชื่อโครงการ : การดำเนินงานหอกระจายข่าวสารที่สนองตอบความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืน
  The Sustainable Procedure of Village Broadcasting Tower in Response to the Community's Needs
หัวหน้าโครงการ : ดวงพร คำนูณวัฒน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ดวงพร คำนูณวัฒน์
หัวหน้าโครงการ
เอี่ยม ทองดี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วาสนา จันทร์สว่าง
นักวิจัยร่วมโครงการ
พิจิตร อ่อนละมัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
มณฑา โฒฬี
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาวิธีการดำเนินงานหอกระจายข่าวสารที่สนองตอบความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืน

2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการดำเนินงานหอกระจายข่าวสารที่สนองตอบความต้องการของชุมชนอย่างยั่งยืน

3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นและความพึงพอใจในการดำเนินงานหอกร
สถิติการเปิดชม : 2,341 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสื่อสารเพื่อชุมชน (32 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 162 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400