รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG46H0001
ชื่อโครงการ : อบรมและวิจัยเชิงปฏิบัติการทางประวัติศาสตร์โบราณคดีและชาติพันธุ์
  -
หัวหน้าโครงการ : ศรีศักร วัลลิโภดม : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ศรีศักร วัลลิโภดม
หัวหน้าโครงการ
อคิน รพีพัฒน์
ที่ปรึกษา
ปราณี วงษ์เทศ
ที่ปรึกษา
สุเทพ สุนทรเภสัช
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนานักวิจัยท้องถิ่นให้สามารถทำวิจัยร่วมกับนักวิจัยจากภายนอกอย่างเสมอภาค 2. เพื่อศึกษาวิเคราะห์หลักฐาทางโบราณคดีจนสามารถสร้างความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัมนธรรมท้องถิ่น 3. นำความรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัมนธรรมพื้นบ้านไปใช้ประโยชน์ดังนี้ 3.1 เป็นพื้นฐานในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ท้องถิอ่นเพือ่เป็นแหล่งเรียนรุ้ของคนทั้งจากภายในและภายนอก 3.2 เป็นหลักฐานที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 3.3 จัดทำเป็นหลักสูตรท้องถิ่นตามโรงเรียน
สถิติการเปิดชม : 3,078 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 3,133 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400