รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4710004
ชื่อโครงการ : โครงการจัดทำโปรแกรมแสดงผลการเปลี่ยนแปลงประชากร
  -
หัวหน้าโครงการ : เกื้อ วงศ์บุญสิน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เกื้อ วงศ์บุญสิน
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.พ. 2547
วัตถุประสงค์ : การจัดทำโปรแกรมแสดงผลการเปลี่ยนแปลงประชากรครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้โปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถแสดงผลการเปลี่ยนแปลงประชากรได้ทั้งระดับประเทศ ภาค และรายจังหวัด ในช่วงเวลา 2543-2558 โดยมีหน้าจอทั้งสิ้น 12 หน้าจอ (อาทิ หน้าจอแสดงพีระมิดประชากรในช่วงปี 2543-2558 หน้าจอการเปลี่ยนประชากรเปรียบเทียบเขตเมืองกับเขตชนบท หน้าจอการเปลี่ยนแปลงประชากรวัยเรียนในระดับต่าง ๆ เป็นต้น)
สถิติการเปิดชม : 2,686 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทักษะการทำงาน (17 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 194 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400