รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4730003
ชื่อโครงการ : โครงการนักสืบชายหาด
  Seashore Detectives Project
หัวหน้าโครงการ : สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
สรณรัชฎ์ กาญจนะวณิชย์
หัวหน้าโครงการ
วิภาพรรณ นาคแพน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชวลิต วิทยานนท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : จุดประสงค์ระยะยาว

ชุมชนท้องถิ่นในภาคใต้ตอนกลางสามารถดูแลสิ่งแวดล้อมชายหาดท้องถิ่นอย่างยั่งยืนได้ด้วยตนเอง

จุดประสงค์เฉพาะหน้า

ท้องถิ่นภาคใต้ตอนกลางมีเครื่องมือและทรัพยากรการเรียนรู้ ที่ครูและนักเรียนระดับมัธยมศึกษาสามารถใช้ศึกษาและประเมินสถานภาพของธรรมชาติชายหาดท้องถิ่น

สถิติการเปิดชม : 2,761 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 317 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400