รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4730010
ชื่อโครงการ : กองทุนประกันอนาคต : ขนาดและการบริหารจัดการ
  Future Assurance Fund: Size and Management Issues.
หัวหน้าโครงการ : พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป์
หัวหน้าโครงการ
ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2546
วัตถุประสงค์ : 1. ประมาณจำนวนประชากรในปัจจุบันและในอีก 20 ปีข้างหน้า โดยจำแนกตามกลุ่มอายุและกลุ่มอาชีพ การจำแนกกลุ่มอายุจะจำแนกเป็นกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี กลุ่มที่มีอายุ 15-59 ปี และกลุ่มที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่วนกลุ่มอาชีพจำแนกเป็น กลุ่มข้าราชการ กลุ่มพนักงานรัฐวิสาหกิจ กลุ่มพนักงานลูกจ้างบริษัทหรือธุรกิจเอกชน และกลุ่มที่อยู่นอกระบบเงินเดือน

2. ประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อตอบสนองความต้องการขั้นพื้นฐาน (Basic Minimum Need) ของประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยจำแนกตามกลุ่มอาชีพในอดีต (ก่อนที่จะถึงอายุ 60 ปี) อายุปัจจุบันและประเภทของค่าใช้จ่าย

3. จำนวนเงินออมที่ประชากรวัยแรงงานควรที่จะจ่ายเพื่อเข้าร่วมโครงการประกันอนาคต

4. ศึกษารูปแบบและวิธีการบริหารจัดการเงินกองทุนประกันอนาคตในระดับต่างๆ อันได้แก่ ระดับชุมชน ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด จนถึงระดับประเทศ

สถิติการเปิดชม : 3,572 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 418 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400