รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4730016
ชื่อโครงการ : ชวนเพื่อนอ่านหนังสือ
  Let 's Read Project
หัวหน้าโครงการ : ชัยวัฒน์ คุประตกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ชัยวัฒน์ คุประตกุล
หัวหน้าโครงการ
วิวัฒน์ คติธรรมนิตย์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมทรง แสงแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
กาญจนา พุ่มพวย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วีณา อัครธรรม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วาสนา บุญสม
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุวัฒน์ อัศวไชยชาญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เยาวนิต เพชรจันทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ต.ค. 2546
วัตถุประสงค์ : ระยะสั้น

(2.1) เพื่อพัฒนาวิธีการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์หนังสือของเยาวชน และการพัฒนาทักษะในการอ่านอย่างวิเคราะห์เจาะลึก เพื่อพัฒนาเป็นนักวิจัยต่อไปในอนาคต

(2.2) เพื่อรวบรวมรายชื่อหนังสือพร้อมคำวิเคราะห์วิจารณ์แนะนำหนังสือ ที่เยาวชนนิยมอ่าน เพื่อเผยแพร่ต่อไประยะยาว

(2.3) เพื่อสร้างแผนยุทธศาสตร์ในการติดตามพัฒนาการของเยาวชนที่ร่วมโครงการ ต่อการพัฒนาเป็นนักวิจัยต่อไปในอนาคต

(2.4) เพื่อกระตุ้นบทบาทของโรงเรียนในการส่งเสริมและพัฒนาการอ่านของนักเรียน

สถิติการเปิดชม : 214 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 4 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400