รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4730019
ชื่อโครงการ : ชวนเพื่อนท่องเว็บไซต์
  Let's go friend to the www.
หัวหน้าโครงการ : ณัฐยา พรรณพลีวรรณ
ทีมวิจัย :
ณัฐยา พรรณพลีวรรณ
หัวหน้าโครงการ
ปรเมศวร์ มินศิริ
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ม.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนและผู้ปกครองที่ร่วมมือกันทำงานด้านแนะนำเว็บไซต์สำหรับเด็ก

2. เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของเด็ก ด้วยการค้นหาเว็บไซต์ที่เป็นประโยชน์

3. เพื่อฝึกทักษะการวิเคราะห์วิจารณ์ในการแนะนำเว็บไซต์ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก

4. เพื่อรวบรวมเว็บไซต์ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก พร้อมคำแนะนำที่เป็นการสื่อระหว่างเด็กด้วยกัน โดยจัดกลุ่มด้านเนื้อหาตามความสนใจ เช่น ด้านสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านดนตรี ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษา ฯลฯ

สถิติการเปิดชม : 3,436 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 806 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400