รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4730022
ชื่อโครงการ : โครงการวิจัยเพศและการสื่อสารในสังคมไทย ระยะที่สอง
  Sex and Communication in Thailand Phase 2
หัวหน้าโครงการ : วิลาสินี พิพิธกุล : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วิลาสินี พิพิธกุล
หัวหน้าโครงการ
กิตติ กันภัย
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและผลกระทบของการสื่อสารเรื่องเพศในสื่ออินเทอร์เน็ต สื่อโฆษณาและละครทางโทรทัศน์ สื่อนิตยสาร สื่อรายการเพลงโทรทัศน์ และสื่อหนังสือการ์ตูนในมิติของวิธีคิดเรื่องเพศ ค่านิยม พฤติกรรม และวัฒนธรรมในสังคม ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารเรื่องเพศในสื่อต่าง ๆ2. เพื่อสำรวจและวิเคราะห์ความหมายเรื่องเพศ วาทกรรมทางเพศ การประกอบสร้าง มายาคติ วิถีปฏิบัติ และสภาพปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่มวัฒนธรรมเฉพาะในสังคมไทย3. เพื่อสังเคราะห์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารเรื่องเพศในสังคมไทย อันจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับนโยบายและระดับการผลิตการสื่อสารเรื่องเพศที่เหมาะสมกับสื่อและกลุ่มเฉพาะต่อไป

สถิติการเปิดชม : 4,005 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 539 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400