รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4730023
ชื่อโครงการ : การเรียนรู้อย่างนักวิทยาศาสตร์กับสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ
  Learning to be Scientist with Automatic Weather Stations (LESA WS)
หัวหน้าโครงการ : ฐากูร เกิดแก้ว : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
ฐากูร เกิดแก้ว
หัวหน้าโครงการ
ศรีดา ตันฑะอธิพานิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
บุษบา คราเมอร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
นายธีรศักดิ์ ท่าหลวง
นักวิจัยร่วมโครงการ
อดิเรก พิทักษ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ฤาชา รักราชการ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พันธ์ทิพย์ ทิมสุกใส
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มี.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 3.1. เพื่อฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้แก่ครูและนักเรียน ซึ่งได้แก่ การสังเกต การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ผลการทดลอง การวิจารณ์และสรุปผล ตลอดจนการนำเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบของการบรรยาย โปสเตอร์ และบทความวิชาการ โดยใช้ข้อมูลจริงที่ได้จากเครือข่ายสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ ซึ่งติดตั้งไว้ในโรงเรียนเครือข่ายในแต่ละภูมิภาค

3.2. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้านอากาศ เผยแพร่และส่งเสริมให้มีการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการศึกษาวิจัย รวมถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

3.3. ส่งเสริมการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยนักเรียนและโรงเรียนเป็นผู้คัดเลือกหัวข้อวิจัยที่เหมาะสมกับท้องถิ่นของตน

3.4. จัดเวทีกิจกรรม ให้นักเรียนจากภูมิภาคต่างๆ ได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแสดงโครงงานวิทยาศาสตร์ ตลอดจนจัดทีมงานให้การสนับสนุนและติดตามความก้าวหน้าของโรงเรียนในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง (Follow-up Activity)

3.5. จำลองการตีพิมพ์บทความของนักเรียนในวารสารวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics-Journal) แบบนักวิทยาศาสตร์มืออาชีพ และส่งเสริมให้มีการอ้างอิงบทความวิชาการ และเพื่อใช้เป็นแหล่งค้นคว้าเพิ่มเติม เพื่อเป็นการต่อยอดองค์ความรู้

3.6. ใช้ข้อมูลและกิจกรรมเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับนักวิทยาศาสตร์ NASA และ Cornell University เพื่อก้าวไปสู่ความเป็นสากล

สถิติการเปิดชม : 2,332 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 186 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400