รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4730033
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการบริหารจัดการโรงพยาบาลขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
  Information Technology for Development of Small Hospital Management System
หัวหน้าโครงการ : ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์
ทีมวิจัย :
ก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์
หัวหน้าโครงการ
วิรัช ศรล้ำเลิศวาณิช
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : 1. Software development พัฒนาโปรแกรม Hospital OS Community Edition

สามารถรองรับการทำงานในการให้บริการของโรงพยาบาลไม่เกิน 200 เตียง และรองรับผู้ใช้บริการแผนกผู้ป่วยนอกได้ประมาณ 500 คนต่อวัน และพัฒนาต่อเนื่องตามความต้องการของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า และกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงการเชื่อมต่อกับระบบทางบัญชีที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีรอบการพัฒนาทุก 6 เดือน ตลอด 4 ปี

2. Implementation:

การติดตั้งให้กับโรงพยาบาล และใช้โปรแกรมนี้ไม่น้อยกว่า 20 โรงพยาบาลในสองปีแรก และไม่น้อยกว่า 20 โรงพยาบาลใน 2 ปีต่อมา ขยายจำนวนโรงพยาบาลที่เป็นแกนในการสนับสนุนการติดตั้งให้กับโรงพยาบาลข้างเคียงในลักษณะเครือข่ายของความช่วยเหลือ3. Capability Building and Training:

จัดการฝึกอบรม และให้ความรู้กับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ที่สนใจ และ บริษัทเอกชน ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับการทำงานในโรงพยาบาล ไม่น้อยกว่า 200 รายต่อปี เพื่อให้บุคลากรในโรงพยาบาลมีความรู้ความสามารถในเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในอันที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย

4. Deliver information:

สร้างระบบประมวลข้อมูลร่วมจากโรงพยาบาลที่ใช้ระบบ ภายใน 1 ปี และสร้างระบบรายงานเชิงเปรียบเทียบ (On-line Benchmarking) ภายในปีที่สองและรายงานให้กับสมาชิกทุกไตรมาสเพื่อใช้งาน บริหารงานโรงพยาบาล และติดตามประสิทธิภาพการบริหารงาน

5. Community development:

สร้างเสริมความเชื่อมโยง และความร่วมมือระหว่างสมาชิก ในการพัฒนาความรู้ และการใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์และข้อมูล

สถิติการเปิดชม : 4,897 ครั้ง
ชุดโครงการ : เครือข่ายวิจัยสุขภาพ (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 894 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400