รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4780001
ชื่อโครงการ : สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้
  -
หัวหน้าโครงการ : วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วีระศักดิ์ จงสู่วิวัฒน์วงศ์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ม.ค. 2547
วัตถุประสงค์ : วัตถุประสงค์ระยะยาวของสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ คือ การสร้างองค์ความรู้และระดมทรัพยากรนักวิชาการชั้นสูงของภาคใต้เพื่อการพัฒนาสุขภาพของภูมิภาคนี้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการระยะแรกในสามปีนี้ สถาบันจะมี output และ indicators ที่วัดได้ดังนี้

ด้านองค์ความรู้

1. ผลงานวิจัยเชิงวิชาการสากลที่เกี่ยวกับสุขภาพในด้านต่าง ๆ ที่ตีพิมพ์เรื่องที่นานาชาติสนใจในวารสารนานาชาติประมาณ 20 เรื่อง

2. ผลงานวิจัยและพัฒนาด้านสุขภาพของคนในภาคใต้ตลอดจนกลไกการพัฒนาระบบสุขภาพในพื้นที่ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับภาคใต้และระดับประเทศประมาณ 10 กลุ่มเรื่อง ซึ่งลงตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติประมาณ 10 เรื่องภายในเวลา 3 ปีด้านทรัพยากรมนุษย์เพื่อการพัฒนาสุขภาพ

1. นักวิจัยใหม่ระดับปริญญาโท, ปริญญาเอก และ หลังปริญญา รวมทั้งอาจารย์จำนวนประมาณ 20 คน ทำงานเป็นกลุ่มและเครือข่ายภายในภาคใต้ และระหว่างสถาบันวิชาการต่าง ๆ ทั่วประเทศ

2. นักจัดการวิจัยมืออาชีพเต็มเวลาและบางเวลาในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จะช่วยอำนวยความสะดวก (facilitate) และติดตาม (monitor) ทำให้งานวิจัยต่าง ๆ ดำเนินไปได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ จำนวนประมาณปีละ 3-5 คน

3. นักจัดการความรู้ ช่วยประสานงานวิชาการ, การวิจัย และการพัฒนาสุขภาพในชุมชนเข้าด้วยกันให้ครบวงจร จำนวนประมาณปีละ 3-5 คน

4. ประชาชน, NGO และ/หรือ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ซึ่งมีความเข้าใจเข้าร่วมหรือใช้ประโยชน์และเห็นคุณค่างานวิจัยเชิงสุขภาพในลักษณะต่าง ๆ ทั้งในด้านรูปธรรมภายในพื้นที่ภาคใต้และในเชิงนโยบายสาธารณะระดับชาติ

สถิติการเปิดชม : 4,235 ครั้ง
ดาวน์โหลด : 469 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400