รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG4810007
ชื่อโครงการ : การเพิ่มผลิตภาพกำลังแรงงานอาเซียน
  Increasing Productivity of ASEAN Workforce
หัวหน้าโครงการ : พัชราวลัย วงศ์บุญสิน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
พัชราวลัย วงศ์บุญสิน
หัวหน้าโครงการ
สุภาค์พรรณ ตั้งตรงไพโรจน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริเชษฐ์ สังขะมาน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศิริมา บุนนาค
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ก.ย. 2548
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ในการที่สมาชิกประชาคมอาเซียนจะปรับตัวในการพัฒนาความร่วมมือแนวใหม่ นั่นคือ หุ้นส่วนความร่วมมือในการเพิ่มผลิตภาพของกำลังแรงงานอาเซียน สู่ตลาดแรงงานภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพเอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์จากโอกาสด้านการปันผลทางประชากรให้ได้มากที่สุด

2. ศึกษาและพัฒนาแนวทางกลไกระดับปฏิบัติให้อาเซียนและประเทศสมาชิกปรับตัวในการพัฒนาความร่วมมือแนวใหม่ดังกล่าวนั้น

3. ศึกษาวิจัยแนวทางเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมและพึงปฏิบัติได้ต่อเงื่อนไขต่างๆ นั้น เพื่อให้อาเซียนและประเทศสมาชิกมีแนวทางที่จะปฏิบัติร่วมกันในการใช้ประโยชน์จากโอกาสด้านการปันผลทางประชาคมให้ได้มากที่สุด

สถิติการเปิดชม : 7,142 ครั้ง
ชุดโครงการ : ทักษะการทำงาน (17 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 3,882 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400